Agnieszka Bar
509 713 023

NASZE BIURO
ul.Rynek 7a
67-200 Głogów

Obsługa
księgowo-bankowa

 

Sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej.

Sporządzanie i udostępnienie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego.

Rozliczenie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycia świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy. Pobrane zaliczki rozliczane są po zamknięciu roku i o zadysponowaniu nadwyżki lub pokryciu niedoboru wniesionych zaliczek w stosunku do rzeczywiście poniesionych w ciągu roku kosztów decydują właściciele lokali.

Prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat.

Otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywania rozliczeń poprzez rachunki.

Prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy, sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji.

 

 

Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości.

Nadzór i kontrola nad usługami utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku.

Zawieranie umów  z osobami i firmami  świadczącymi  usługi na rzecz Wspólnoty.

Nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwaniu awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej.

Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Zapewnienia usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej.

Opłacanie z posiadanych przez Wspólnotę środków: ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej.

Zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego zarządcy w celu osobistego kontaktu z właścicielami lokali.

Obsługa
techniczna

 

Obsługa
administracyjna

 

Rzetelne wykonywanie uchwał właścicieli.

Załatwianie wszystkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem nr NIP.

Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i w lokalach na wyodrębnionych kartotekach.

Zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy.

Zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych itp.).

Przygotowanie procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty.

Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty.

Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Prowadzenie windykacji opłat należności od właścicieli lokali.

 

Prowadzenie windykacji sądowej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej,

Zastępstwo prawne Wspólnot Mieszkaniowych w ramach postępowań sądowych.

Obsługa
prawna

 

Obsługa
ubezpieczeniowa

 

Prowadzenie w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej negocjacji w zakresie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej  i odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej,

Zastępowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach związanych z likwidacją szkód przez ubezpieczyciela.